josepmanzano@aparellador.org - Tel.: 646 323 408

Avís legal

1. Dades identificatives

Vostè està visitant la pàgina web josepmanzano.com titularitat de Josep Manzano Vila amb domicili social en c/ Méndez Núñez, 20- baixos- Figueres – CP:17600 (Girona) amb CIF 40449815Z, d'ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:


2. Usuaris

Les presents condicions (d'ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús ací reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resulten d'obligat compliment.


3. Ús del portal

josepmnazano.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicencia dors als quals l’Usuari pot tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.i. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no l’imitatiu, a no emprar-los per a:

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


4. Protecció de dades

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.


5. Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicencia dors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.


6. Exclusió de garanties i responsabilitat

L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seua exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

  1. La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seua qualitat o interoperabilitat.
  2. La finalitat per a la qual la pàgina web servisca als objectius de l’Usuari.
  3. La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
  4. L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que poguera causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
  5. L'accés fraudulent als continguts o serveis per terceros no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres poguera realitzar.
  6. L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l’Usuari. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent. g)
  7. Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
  8. Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l’Usuari que els remitent, que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’Usuari.


7. Modificació d'aquest avís legal i durada

EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considera oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats al seu portal. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.


8. Enllaços

En el cas que en josepmanzano.com s'incloguessin enllaços o hipervínculos cap a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests hipervínculos i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


9. Drets d'exclusió

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.


10. Generalitats

EL TITULAR perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.


11. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre EL TITULAR i L'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.


12. Menors d'edat

josepmanzano.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seues dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, Josep Manzano Vila no es fa responsable de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de d’incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.